Ca. 1889 blev der opført en ny mindre dæmning nord for slottet, således at der nu var 2 søer, Slotssøen og den lavvandede Rørsø.

Under 2. Verdenskrig blev Rørsøen yderligere drænet, så den blev til en våd eng, men i 2007 gik pumperne (igen!) i stykker, og Ålholm lod stå til.

Det betød, at et §3-beskyttet engareal ulovligt blev forvandlet til en sø.

Efterfølgende søgte man dispensation for §3-reglerne, og kommunen udstedte denne dispensation i forbindelse med, at der blev udarbejdet en rapport over naturforholdene i søen og dens vand-opland.

Rørsøen sommeren 2007 og nogle år senere.

Selv om der egentlig var foregået en ulovlig handling, har DN ikke klaget over forholdet. Skaden var sket, og engen kan ikke umiddelbart genoprettes. Måske er eksistensen af en "naturlig" sø en bedre og mere varig løsning, hvis der i øvrigt skabes de rette forhold.

Derfor skrev DN, inden dispensationen blev givet, disse betragtninger til kommunen:

Imidlertid er dispensationen tidsbegrænset og den udløber d. 3/2 2017 hvis arbejdet ikke inden da er påbegyndt. I skrivende stund (11/1 2017) er der for udenforstående betragtere at se, ikke sket noget.