Arrangement

Årsmøde 2021

Naturfredningsforeningen inviterer alle naturinteresserede til årsmøde

Tirsdag den 12.10.2021 kl. 19.00
Bangs Have, Bangshavevej 23,  4930 Maribo

Årsmødet afholdes sammen med DN Lolland og indledes med oplæg af fhv. præsident Ella Maria Bisschop-Larsen over emnet

Hjælp den trængte vejsideflora og få artsrige vejkanter

Den vilde flora langs vejenes rabatter, grøftekanter og skrænter er trængt på grund af uhensigtsmæssig og for hyppig slåning, næringsstofbelastning fra omgivelserne og nærgående pløjning. Derfor er den vilde flora de fleste steder kedelige og ensformig, præget af få og højtvoksende næringselskende arter. Men ind imellem findes strækninger med større variation, rester af en artsrig flora af mere nøjsomme arter, som førhen var meget mere udbredt i det åbne land.

DN Svendborg besluttede i 2019 at gøre en indsats for at få mere artsrige vejkanter. To af DN Svendborgs bestyrelsesmedlemmer, Ella Maria Bisschop-Larsen og Ian Heilmann, registrerede i 2019 og 2020 forekomster af, hvad der er tilbage af mere artsrig flora langs vejene i Svendborg kommune. Kortlægningen er foretaget ud fra et udvalg af karakterarter.

Det blev til en liste på 23 strækninger, der dog kun udgør en lille del af kommunens samlede vejstrækning. Efter vores fremlæggelse af materialet for kommunen med forslag til mere naturvenlig drift vedtog politikerne sidste år at følge forslaget og gøre en indsats i fortsat dialog med DN Svendborg.
I dette efterår er der så begyndt at ske noget.

På årsmødet vil jeg komme rundt om vores registrering og de konkrete tiltag, der er sat i værk for at få mere artsrige vejkanter samt omkostningerne forbundet med det. Vi har lagt et betydeligt frivilligt arbejde i at hjælpe den trængte vejsideflora, og det er vores håb, at det bærer frugt – det vil sige giver større udbredelse af de karakteristiske blomsterarter og dermed også hjælper insekter og fugleliv.

Efter foredrag og debat holder afdelingerne årsmøde efter vedtægten.