Nyhed

Guldborgsund Kommunes vindmølleplan kendt ugyldig

Den 16. oktober 2017 har Planklagenævnet ophævet vedtagelse af vindmølleplanen.

DN Guldborgsund har den 8. juli 2016 klaget over Guldborgsund Kommunes vindmølleplan
Baggrunden for klagen var, at begge de udpegede områder lå tæt ved Natura 2000 områder, og at der ikke var gennemført en konsekvensvurdering, der godtgjorde, at planen ikke ville have skadelig virkning på Natura 2000-områdernes bevarelsesstatus.

Af særlige beskyttelseshensyn havde vi anført følgende:

Flagermus

Begge vindmølleområder er placeret meget tæt på større skovområder. Da skovbryn og skovens levende hegn er leve- og fourageringssted for flagermus, må det forventes, at en undersøgelse vil godtgøre, at områderne er problematiske i forhold til flagermus.

Lige syd for Skørringe-området ligger Natura 2000-området Listrup Lyng, der rummer en bestand af bredøret flagermus.
Naturstyrelsen oplyser, at der findes et stort antal af Danmarks 17 registrerede flagermusarter i området (bl.a. bredøret flagermus).

En videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet (nr. 115, 2014) har dokumenteret de direkte og indirekte konsekvenser for biodiversiteten ved opførelse af vindmøller på § 3-beskyttede arealer - i særlig grad konsekvensvurdering i forhold til flagermus.

Fugle

Vedrørende Vennerslund kan anføres, at der i vinterhalvåret raster og fouragerer en masse svaner (knopsvaner og sangsvaner) og tusindvis af gæs (grågæs, bramgæs) på de marker, der er udpeget til vindmølleplaceringer. 

Der foregår et stort ind- og udtræk MELLEM de to skove, idet markerne helt op til Lundby bruges som spisekammer.
Majbølle Nor bruges også af svaner og dertil et stort antal andefugle, hvor troldænderne talmæssigt er dominerende. 

Vedrørende Skørringe-området kan anføres, at der i området er ynglende havørn og traner.


Afgørelse

Den 16. oktober 2017 har Planklagenævnet ophævet vedtagelse af vindmølleplanen.

Begrundelserne herfor var

  • at kommunen ikke inden planens vedtagelse har foretaget en tilstrækkelig vurdering af, om kommuneplantillægget kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt

  • at kommuneplantillægget i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke i hvert fald Natura 2000-området 173 væsentligt, og at kommunen derfor også burde have foretaget en konsekvensvurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til om-rådernes bevaringsmålsætninger

Manglende væsentlighedsvurdering og manglende konsekvensvurdering er væsentlige retlige mangler, som medfører planvedtagelsens ugyldighed.

  • at kommunen ikke har foretaget den nødvendige sagsoplysning med henblik på (evt. foreløbigt) at vurdere, om realisering af kommuneplantillægget kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder eller ødelægge beskyttede plantearter. Kommunen kan ikke udskyde vurderingen alene med henvisning til, at ”de oplysninger, der findes om bilag IV-arter ikke er fyldestgørende”.

Den mangelfulde sagsoplysning er i denne sag en væsentlig retlig mangel, som medfører planvedtagelsens ugyldighed.