Nyhed

Afgørelse moseareal ved Nagelsti

Guldborgsund kommune har den 28. september 2018 givet dispensation til, at et 2,2 ha moseareal ved Nagelsti måtte nedlægges.

DN Guldborgsund påklagede afgørelsen.

Baggrunden for vores klage var, at vi - efter at have talt med flere biologer - blev klare over, at mosen var noget særligt. Der er rigtig mange planter, som er karakteristiske for moser. Antagelig er der på alle punkter tale om en høj biodiversitet, som det  tager  flere hundrede år at opnå.

Dertil kom, at der i området er registreret stor aktivitet af flagermus og Bilag IV-arterne Spidssnudet frø og Springfrø, ligesom der tidligere er fundet Pungmejse i området - en rødlistet fugl.

Ved afgørelse af 4.12.2018 har Miljø- og Fødevareklagenævnet givet DN medhold og ændret dispensationen til et afslag.

Man har begrundet afgørelsen således:

Reglerne i naturbeskyttelsesloven er udtryk for en general samfundsmæssig interesse i at beskyttede naturtyper opretholdes. Der kan kun dispenseres, hvis der foreligge særlige omstændigheder. Det gør der ikke i denne sag. Væsentlige jordbrugs- eller økonomiske interesser er ikke tilstrækkeligt til at begrund en dispensation.

Etablering af erstatningsnatur kan ikke i sig selv føre til, at der gives dispensation, der i øvrigt ikke er grundlag for.

Det forhold, at byrådet i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017-19 har besluttet at placere fremtidige udbygninger i tilknytning til Guldborgssundcenteret, ændrer ikke sagens resultat.

Læs hele afgørelsen her.