Vildtreservater

I farvandet vest, syd og øst for Nysted er udlagt en række vildtreservater, der også omfatter en del af kyststrækningerne.

Tjørneholm, Kalveholm og Hylleholm er udlagt som ynglereservater med forbud mod færdsel i fuglenes yngletid. Øerne er vigtige ynglelokaliteter og af rugende arter kan nævnes gråand, skeand, edderfugl, rødben, klyde, strandskade, havterne, splitterne og hættemåge.

Nysted Nor Vildtreservat omfatter 147 ha, hvoraf 80 ha er søterritorium, og 67 ha er land. Landskabet i og omkring reservatet er præget af havneanlæg og bymæssig bebyggelse, men på vestsiden findes skovområder, engarealer og bevoksninger af tagrør og anden sumpvegetation. I efterårs- og vintermånederne raster især gråand, troldand, hvinand, taffeland, knopsvane og blishøne. Af ynglende vandfugle ses gråand og blishøne.

Frejlev Vig Vildtreservat i Guldborgsund Bredning omfatter 31 ha, hvoraf 6 ha er søterritorium og resten landarealer. Landskabet i og omkring reservatet består af engarealer, rørskove samt skov og marker. Søterritoriet, både i og udenfor reservatet, er meget lavvandet og med store sten. Af ynglende vandfugle ses gråand, blishøne, rødben og dobbelt bekkasin. Af rastende fugle ses i størst tal gråand, krikand, gravand, troldand, knopsvane og blishøne.

Rødsand Vildtreservat er oprettet af hensyn til en ynglebestand af spættet sæl og omfatter 450 ha af farvandet omkring den vestlige del af Rødsand. Den del af revet, der ligger indenfor reservatets område, består af en smal ubevokset landtange, som ved høj vandstand oversvømmes helt eller delvist. Spættet sæl og den noget større gråsæl benytter året igennem revet som hvileplads. Foruden at være yngle- og rasteplads for sæler er Rødsand yngleplads for måger og terner.

Læs mere her

september 2014