Særlige områder

  • Naturguide Nysted ... DNs lokalgruppe i Nysted har udarbejdet en kort beskrivelse af naturen i den tidligere Nysted Kommune /Sydøstlolland.
  • Klostermosestien i Nysted ... I den nordlige udkant af Nysted ligger en kort sti, der fører fra Wichmandsvej mod øst til et mose- og engområde, Klostermosen, hvor der også har været gravet efter ler og har ligget et teglværk. DNs lokalgruppe i Nysted har gennem en vækstsæson registreret hvad den kunne finde af urter, buske og træer på denne korte strækning og ophængt et hæfte med billeder og tekst samt QR-koder, der leder videre til mere udførlige beskrivelser.
  • Fugletræk ved Gedser

Hvad & hvor

Danmarks flora er et planteleksikon beregnet til undervisning, men det kan også bruges af almindeligt interesserede. Det er under opbygning, så der kan godt mangle visse arter.

Fugle og natur er en base, der opsamler indberetninger om planter og dyr. Den drives i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Århus, og her kan man søge både på arter og på steder. Man kan således se, hvad der findes af dyr og planter på hjemegnen.

Dansk ornitologisk Forening (DOF) driver også en internetside. I den såkaldte DOF-base opsamles løbende indberetninger om fugle på mange forskellige lokaliteter.

Via Dansk botanisk Forenings hjemmeside kan man finde "Atlas Flora Danica-projektet", der skal gennemsøge hele landet og registrere alle planter og deres hyppighed.

OBSnatur er naturjagter for alle – både eksperter og nysgerrige lægfolk. Her kan hele befolkningen være med til at indsamle nye, sjove og spændende oplysninger om danske dyr og planter. Naturovervågningen arrangeres som specifikke naturjagter, hvor der f.eks. sættes fokus på en enkelt dyregruppe. Omdrejningspunktet er websitet www.obsnatur.dk, hvor man indsender oplysninger om de arter, man har i kikkerten under den pågældende naturjagt.

Danmarks svampeatlas er oprettet af og drives af bl.a. universiteterne i København og Århus.

Den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata, samler alle myndigheders naturregistreringer på lokaliteter. Det kan f.eks. være flora-lister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter. Der er offentlig adgang til naturdatabasen, men det er kun myndighederne, der har adgang til at lægge data ind og redigere i data. Databasen omfatter en række naturdata lige fra de nationale overvågninger af truet natur, over regionale kortlægninger af internationalt beskyttede naturområder til de kommunale besigtigelser af naturarealer. Danmarks Naturdata indeholder både registreringer af naturarealer og fund af arter.