Fuglereservatet Bøtø Nor består af et par mindre, lavvandede søer, omgivet af rørskove og udstrakte enge. 173 ha. af området er udlagt som et fuglereservat. Bøtø Nor var oprindeligt en havbugt, men blev gradvist afskåret fra havet af aflejret sand. Store dele af den 15 km lange sø er blevet inddæmmet og afvandet, så det meste af området i dag er landbrugsland.

Bøtø Nor er et godt yngleområde for vandfugle. I reservatet yngler der gråand, pibeand, krikand, spidsand og skeand, samt lidt atlingand og knarand. Blandt vadefuglene yngler der vibe, rødben og dobbeltbekkasin. I rørskovene yngler 1-2 par rørhøg.

Bøtø Plantage er en anden god udflugtsmulighed. Det er Sydfalsters største skov. Den består overvejende af skovfyr og bjergfyr. Det er en interessant naturlokalitet, hvor man kan gå en god lang rundtur forbi en lille sø, og et parti med dyrkede marker inde i skoven.

I skoven yngler der musvåge, spurvehøg og tårnfalk, og nogle år endda duehøg og hvepsevåge. En anden interessant ynglefugl er rødtoppet fuglekonge.


Mere information: Klik på det aktive område på kortet, læs en brochure fra Naturstyrelsen eller se hvad Guldborgsund kommune fortæller om området.