I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 8 % af landarealet og 18 % af havarealet.

Områderne 173-177 ligger i og omkring Guldborgsund.

Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster

Det består af en god bid af Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster, som via Guldborgsund er forbundet med farvandet ned til sandrevlerne Rødsand og Hyllekrogtangen mod syd.

Maltrup Skov

Dette lille habitatområde består af to små arealer med lysåben løvskov af især bøg og eg. Området ligger i Maltrup Skov, kystnært ved Sakskøbing Fjord. Det samlede areal er på 2 ha.

Horreby Lyng og Listrup Lyng

Horreby Lyng og Listrup Lyng er tørvemoser. Horreby Lyng er en højmose, som i princippet kun får vand og næring fra luften, og af samme grund har et meget specielt planteliv. Listrup Lyng udgøres primært af brunvandede søer i et moseområde ved Tingsted Å. Begge moser er stærkt omdannede i nyere tid gennem afvanding, tørvegravning og tilgroning.

Krenkerup Haveskov

Krenkerup Haveskov er et mindre skovområde lige syd Krenkerup slot. Skoven er domineret af løvtræs-blandingsskov med især bøg, eg, el, ask og ahorn. Skoven har i en lang årrække ligget urørt. Der er et stort antal gamle træer i skoven – heriblandt nogle af landets ældste bøgetræer på mere end 400 år - og et ret stort antal stående og liggende døde træer, hvilket får skoven til at virke urskovsagtig

Maribosøerne

Søerne Søndersø, Røgbølle Sø og Hejrede Sø omgives af et herregårdslandskab med løvskov, enge samt dyrkede marker. Søerne er rene, lavvandede og med rig undervegetation. De er rige på øer, holme og næs. Natura 2000-områdets størrelse og variation tilbyder utallige levemuligheder for dyr og planter.