Lokalplan 139 var udarbejdet for at give mulighed for en ny udstykning af op til i alt 10 parcelhusgrunde i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den nordøstlige del af Gundslev. Projektet i lokalplanen skulle være med til at sikre den fortsatte udvikling af kommunens tilbud til beboelse i en landsby, herunder bomuligheder nær det kommende fængsel syd for Gundslev.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst, syd og vest af eksisterende blandet landsbybebyggelse samt mod nord af åbent landbrugsareal. Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone, men den nordligste del af lokalplanområdet er beliggende i det åbne land og er i kommuneplanen udlagt til skovrejsningsområde. Denne del af lokalplanen klagede DN over til Natur- og miljøklagenævnet.