Begrundelsen for klagen er dels, at klaptilladelsen ikke lever op til kravene for den samlede påvirkning af klappladsen, dels at selve oprensningen i havnen ved sediment-spild vil kunne påvirke det beskyttede Natura 2000 område nr. 173 (bl.a. Guldborgsund).

Sammenholdt med at Smålandsfarvandet i forvejen ikke opfylder god kemisk tilstand pga. miljøfarlige stoffer i fisk og skaldyr, finder DN det uacceptabelt, at SVANA (Styrelsen for VAnd- og NAturforvaltning) ikke forholder sig til den samlede (kumulerede) tilførsel af miljøfarlige stoffer til klappladsen og dermed til farvandet. Tilladelsen belyser ikke konsekvenser for Natura-2000 området.

I forvejen har DN Guldborgsund 31. august 2016 påklaget en tilladelse til klapning af sediment fra Kanalhavnen i Nykøbing F.

Den aktuelle tilladelse til Nykøbing Falster Lystbådehavn er helt parallel og derfor påklages også denne til Natur- og Miljøklagenævnet med præcis samme begrundelse.

 

Handlinger i sagen om Slotsbryggen

2013

 • 5/9: Henvendelse til Statsforvaltning med anmodning om en undersøgelse af kommunens udledning af kloakslam i Guldborgsund. Samtidig orientering til Naturstyrelsen.

2014

 • 22/4: rykket Tilsynet.
 • 23/4: Svar fra Tilsynet. Forventer at besvar DNs henvendelse indenfor 3 mdr.
 • 22/8: Meddelelse fra Statsforvaltningen om, at sagen må forventes at vare yderligere 3 måneder.
 • 1/12: Meddelelse fra Statsforvaltningen om, at sagen må forventes at tage yderligere måneder.

2015

 • 1/3: rykket tilsynet.
 • 12/5: svar fra Tilsynet. Man har bedt kommunen om supplerende oplysninger.
 • 28/5: DN anmodet tilsynet om at måtte få kommunens bemærkninger til orientering + evt. opfølgende bemærkninger.
 • 3/6: fra Tilsynet. Der er rejst tilsynssag. Statsforvaltningen anmoder Miljøstyrelsen om en udtalelse, herunder hvorvidt de kommunale dispositioner/undladelser efter Miljøstyrelsens opfattelse er i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og regler fastsat med hjemmel i loven.
 • 10/6: Miljøstyrelsen videresender sagen til Naturstyrelsen, der er rette myndighed.
 • 15/6: Naturstyrelsen skriver til statsforvaltningen. Naturstyrelsen er enig med DN i, at der er sket en vilkårsovertrædelse i forhold til at jævne bunden i inderhavnen.
 • 18/6: Statsforvaltningen beder Naturstyrelsen uddybe svaret.
 • 26/6: Naturstyrelsen uddyber svaret.
 • 30/6: Statsforvaltningen beder om kommunens bemærkninger til det fremkomne.

2/12 Statsforvaltningen har givet DN medhold i

- at kommunen har overtrådt vilkår indeholdt i miljøtilladelsen af 31.8.2010, idet der forsætligt er sket en egentlig udledning af slam og ikke kun en udjævning, som der var givet tilladelse til og

- at kommunen har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Statsforvaltning bemærker endvidere:

"Det forhold at en indehaver af en tilladelse meddelt efter miljølovgivningen finder en anden fremgangsmåde til udjævning af slam mere hensigtsmæssig og argumenterer med, at denne ikke medfører forurening, kan ikke medføre, at en overtrædelse af en tilladelse efter miljølovgivningen er lovlig."

2016

 • 21/7: anmodning om aktindsigt i sag om miljøgodkendelse/klaptilladelse.
 • 22/7: svar fra kommunen. Der er ikke tale om oprensning nu. Der forventes klaptilladelse til august 2016.
 • 25/7: anmodning om aktindsigt i sag om klaptilladelse.
 • 25/7: alle akter er allerede fremsendt.
 • 25/7: anmodning om aktindsigt i den konsekvensvurdering, Niras har anført skal laves.
 • 25/7: Kommunen: der er ikke lavet en sådan analyse.
 • 19/8: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har meddelt klaptilladelse.
 • 31/8: Klaptilladelsen er påklaget af DNs sekretariat.